RPC เผยอนุญาโตฯ สั่ง PTT จ่ายค่าเสียหายผิดสัญญากว่า 64 ลบ. พร้อมดอกเบี้ย

HoonSmart.com>> “อาร์พีซีจี” ได้รับสำเนาคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ สั่ง PTT จ่ายค่าเสียหายผิดสัญญาซื้อขายกากคอนเดนเสท พร้อมดอกเบี้ยกว่า 64 ล้านบาท มีสิทธิร้องศาลเพิกถอนคำชี้ขาดภายใน 90 วัน

บริษัท อาร์พีซีจี (RPC) แจ้งว่า ตามที่บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2559 เพื่อเรียกร้องให้ บริษัท ปตท. (PTT) ชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท จากการที่ ปตท. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายกากคอนเดนเสท โดยส่งมอบกากคอนเดนเสท ซึ่งเป็นวัตถุดิบให้แก่บริษัท ที่มีค่าสารกำมะถันสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา (CR-High Sulfur)

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2563 บริษัทได้รับสำเนาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 26 ธ.ค.2562 จากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท โดยคณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มีคำชี้ขาดให้ ปตท. ชำระค่าเสียหายในกรณีผิดสัญญา (CR-High Sulfur) ในช่วงระยะเวลาปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 26.70 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตรา 7.5% ต่อปี นับแต่วันที่ 13 ก.ย.2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัท จนเสร็จสิ้น และให้ปตท.ชำระค่าเสียหายในกรณีผิดสัญญา (CR-High Sulfur) ในช่วงระยะเวลาปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 37.27 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี นับแต่วันที่ 9 พ.ย.2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทจนเสร็จสิ้น

อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ปตท.สามารถยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับสำเนาคำชี้ขาด

อ่านข่าว

ปตท.ยื่นอุทธรณ์ศาลฎีกา แพ้คดีเลิกสัญญา RPC

RPC ชนะ ปตท.ยกเลิกสัญญา ศาลแพ่งสั่งจ่าย 390 ลบ./ปี บวกดบ.