ก.ล.ต.ประชุมคณะทำงานนัดแรกวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลตลาดทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. จัดประชุมคณะทำงาน Digital Infrastructure for Capital Market ครั้งแรก เพื่อหารือแผนการนำเทคโนโลยี DLT (Distributed Ledger Technology) มาใช้ในการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใสในตลาดทุน ลดต้นทุน รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ลงทุน ผู้ระดมทุน และผู้ประกอบธุรกิจทุกภาคส่วน ให้พร้อมรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะทำงาน Digital Infrastructure for Capital Market ที่มีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงาน ได้มีการประชุมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งหารือถึงแนวทางในการนำเทคโนโลยี DLT มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินงาน และครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนและการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน (Master Blueprint) และแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดบรรลุผลเป็นรูปธรรมตามลำดับโดยเร็ว

ทั้งนี้ คณะทำงาน Digital Infrastructure for Capital Market จัดตั้งขึ้นโดย ก.ล.ต. ภายหลังจากที่ ก.ล.ต. ได้เปิดตัวโครงการ “แนวทางการนำ Distributed Ledger Technology (DLT) มาใช้ในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย” เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่าน โดยประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ รวมถึง ก.ล.ต. และบริษัท Accenture (ประเทศไทย) และบริษัท Baker Mckenzie ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ

ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้โครงการนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยต่อไป