TMILL คว้า CG Score ที่ “ระดับ 5 (ดีเลิศ)”

HoonSmart.com>>TMILL พิสูจน์ความยอดเยี่ยมของบริษัทอีกครั้ง หลังได้รับการรับรอง CG Score ว่ามีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (หรือบรรษัทภิบาล) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ที่ “ระดับ 5 (ดีเลิศ)” สะท้อนถึงการบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ หรือ TMILL เผยถึงข่าวดีในการที่บริษัทได้รับการรับรอง CG Score ว่ามีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (หรือบรรษัทภิบาล) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ที่ “ระดับ 5 (ดีเลิศ)” จากผลสํารวจคะแนน CGR ประจําปี 2562 ของบจ.ไทยจำนวน 677 บริษัท โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

จากเกณฑ์การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของผลสํารวจในปี 2562 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมี 4 หมวด ได้แก่หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและการคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 94, 92, 86 และ 81 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ส่วนหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการแม้จะยังได้รับคะแนนเฉลี่ยเพียงแค่ 75 เปอร์เซ็นต์แต่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าทุกหมวด ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี

จากผลการสํารวจยังพบว่ามีบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 80 เปอร์เซ็นต์หรือได้สี่ดาวขึ้นไปรวม 451 บริษัท โดยแบ่งเป็นบริษัทที่ได้รับคะแนน 80 – 89 เปอร์เซ็นต์ (สี่ดาว) 258 บริษัทคิดเป็นร้อยละ 38 และบริษัทที่ได้รับคะแนน 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป (ห้าดาว) 193 บริษัทคิดเป็นร้อยละ 29 ของบริษัทที่ทําการสํารวจ ซึ่ง TMILL ได้คะแนนระดับสูงสุดอยู่ในกลุ่มห้าดาวในปีนี้ เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการเป็นแบบอย่างด้านความเป็นมืออาชีพ และการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล สะท้อนถึงการบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย