ก.ล.ต.ประธานประชุม “โครงการ ARFP ครั้งที่ 7” ที่สิงคโปร์ รับ fund passport แล้ว 4 ปท.

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เป็นประธานการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกคณะทำงานโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค หรือ Asia Region Funds Passport (ARFP) ครั้งที่ 7 ณ ประเทศสิงคโปร์ เผยความคืบหน้ามีประเทศสมาชิกพร้อมเปิดรับ fund passport แล้ว 4 ประเทศ พร้อมทั้งบรรลุข้อตกลงที่จะมุ่งเน้นการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโครงการให้ขยายออกไปในวงกว้างมากขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้ลงทุนมีผลิตภัณฑ์ลงทุนที่หลายหลาย และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานโครงการ ARFP ครั้งที่ 7 ได้หารือถึงความคืบหน้าในการเปิดรับการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศ (fund passport) โดยประเทศสมาชิกที่พร้อมรับการยื่นขออนุญาตเสนอขายแล้ว ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และไทย สำหรับเกาหลีใต้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายให้รองรับการในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ มีประเทศอื่นที่สนใจในโครงการ ARFP และส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง และฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ หลังจากที่โครงการ ARFP ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบัน มีการขออนุญาตเสนอขายข้ามประเทศรายแรกแล้ว คือกองทุนรวมจากนิวซีแลนด์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้บรรลุข้อตกลงในการดำเนินการต่อไปของโครงการที่จะมุ่งเน้นการทำให้โครงการ ARFP เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมการจัดการกองทุน และมองหาโอกาสที่จะเพิ่มประเทศสมาชิกเพื่อเพิ่มศักยภาพและความน่าสนใจของโครงการ รวมทั้งคณะทำงานของโครงการ ARFP ได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับแสดงข้อมูลสำคัญของโครงการและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจ เช่น ข้อตกลงของโครงการ ARFP (Memorandum of Cooperation) และคู่มือสรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกที่ผู้ประกอบธุรกิจสนใจนำกองทุนรวมไปเสนอขาย (ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fundspassport.apec.org/)

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผู้แทนของ ก.ล.ต. และประเทศสมาชิก ARFP ยังได้พบปะกับบริษัทจัดการกองทุนและบริษัทประกันชีวิตของสิงคโปร์และประเทศอื่นในภูมิภาคกว่า 300 คน โดยได้มีการบรรยายภาพรวมของอุตสาหกรรมและกระบวนการขอยื่นเสนอขายกองทุนรวมของแต่ละประเทศ ในงานสัมมนา Industry Day ที่จัดขึ้นโดย Monetary Authority of Singapore โดยในงานดังกล่าวได้มีการจัดเวทีเสวนาของผู้ประกอบธุรกิจในสิงคโปร์เพื่อร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับโอกาสและประโยชน์ของโครงการ ARFP ในการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุน และยังเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจได้

อนึ่ง ARFP เป็นโครงการเสนอขายหน่วยลงทุนข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนมีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลายหลายมากขึ้น และได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลของธุรกิจการบริหารจัดการกองทุน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอีกด้วย