SCBAM : จับตาผลประชุมสภาอังกฤษ Brexit

SCBAM
MARKET INSIGHT ประจำวันที่ 21 – 25 ต.ค. 2562

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น จากความกังวลเรื่องสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่เริ่มคลายความกังวลลง หลังจากการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในวันที่ 10-11ต.ค. ที่กรุงวอชิงตัน มีความคืบหน้ามากขึ้น โดยที่สหรัฐฯ ประกาศระงับการปรับข้ึนภาษีนำเข้าสินค้าจีนมูลค่า 250,000 ล้านบาท จาก 25% เป็น 30% ซึ่งเดิมมีกำหนดวันที่ 15 ต.ค.นี้ ประกอบกับทั้งสองฝ่ายจะมีโอกาสพบกันในกลางเดือนพ.ย. ในการประชุม APEC เพื่อตกลงในรายละเอียดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามความเสี่ยงสงครามทางการค้ายังคงเป็นปัจจัยท่ีต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกลงต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ที่ 3.0% เนื่องจากผลกระทบสงครามการค้า โดยการปรับลดประมาณการณ์ครั้งล่าสุด เป็นอัตราเติบโตเศรษฐกิจโลกที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตซับไพร์ม อย่างไรก็ตามการผ่อนคลายนโยบายการเงินในหลายประเทศอาจหนุนเศรษฐกิจได้มากกว่าที่คาด

สหรัฐฯ ได้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ชุมนุมในฮ่องกง อาจกระทบต่อความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน เนื่องจากเป็นการแทรกแซงการปกครองภายในประเทศจีน จึงเพิ่มความเส่ียงในการเจรจาการค้ารอบถัดไปในเดือน พ.ย. ว่าจะไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ และหันมาปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าตามกำหนดการเดิม

ยอดปล่อยสินเชื่อจีนเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด หลัง PBoC ทำการปรับลด Required Reserve Ratio (RRR) และลดอัตราดอกเบี้ย MLF ลง ครั้งล่าสุด ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมในระบบเศรษฐกิจปรับลดลงตามลำดับ เป็นปัจจัยหนุนการปล่อยสินเช่ือและลดต้นทุนกู้ยืมในระบบสถาบันการเงิน

EU กับอังกฤษเห็นชอบร่างข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่ โดยมีสาระสำคัญคือจะไม่มีการตั้งด่านบริเวณไอร์แลนด์เหนือที่อยู่ภายใต้ระบบศุลกากรของอังกฤษ แต่ถ้าหากสินค้าได้เคล่ือนท่ีเข้าสู่บริเวณสาธารณรัฐไอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศสมาชิก EU จะยึดตามระบบศุลกากรของ EU โดยสภาของไอร์แลนด์เหนือจะต้องโหวตทุกๆ 4 ปี ว่าจะยึดตามข้อตกลงดังกล่าวต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือให้อังกฤษและ EU คงการค้าเสรีให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากสภาอังกฤษอีกครั้งในวันท่ี 19 ต.ค.

จับตาการประชุมสภาอังกฤษในวันที่ 19 ต.ค. โดยสภาอังกฤษจะต้องลงมติเห็นชอบร่างข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงว่าจะไม่ผ่านการอนุมัติ และรัฐบาลอังกฤษจะต้องขอ EU เลื่อนมาตรา 50 ออกไป จนถึงต้นปีหน้า

กลยุทธ์การลงทุน:
“ลดน้ำหนักการลงทุน” กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNK225)
“ลดน้ำหนักการลงทุน” กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSE)