“สุริยา พูลวรลักษณ์” เอ็มดี MJD เก็บหุ้น 0.014% ขยับถือ 10.0117%

Hoonsmart.com>> “สุริยา พูลวรลักษณ์” เอ็มดี MJD เก็บหุ้นเพิ่ม 0.014% ขยับถือหุ้นแตะ 10.0117%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายสุริยา พูลวรลักษณ์ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) จำนวน 0.014% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้มีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.0117% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายสุริยา พูลวรลักษณ์ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MJD และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ด้านราคาหุ้น MJD ปิดตลาดเมื่อวันที่ 4 ต.ค.62 อยู่ที่ 3.14 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ +0.64%