GULF เตรียมเซ็นสัญญา กนอ.พัฒนาท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3

HoonSmart.com>> “กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” เผยบริษัทร่วมทุนผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะ 3 เตรียมเซ็นสัญญาร่วมทุน กนอ. พัฒนาโครงการรองรับปริมาณการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สูงสุด 10.8 ล้านตัน/ปี

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจาและร่างสัญญาร่วมทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอมา โดยกลุ่มกิจการร่วมค้ากัลฟ์และพีทีทีแทงค์ ประกอบด้วย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ และ บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินอล ร่วมทุนกันในสัดส่วน 70% และ 30% ตามลำดับนั้น เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินโครงการมาบตาพุดระยะที่ 3

สำหรับขั้นตอนต่อไปจะมีการลงนามสัญญาร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public PrivatePartnership: PPP) กับทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ”) ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในลำดับต่อไป โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง บนพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ แบ่งการพัฒนาออกเป็นสองช่วง

ช่วงแรกงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งประกอบด้วยงานขุดลอกและถมทะเลในเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ งานขุดลอกร่องน้าและแอ่งกลับเรือ งานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นและงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 3 ปีโดยเอกชนจะได้รับผลตอบแทนเป็นรายปีจาก กนอ. เป็นระยะเวลา 30 ปี

ส่วนช่วงที่สอง งานก่อสร้างท่าเทียบเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Superstructure) บนพื้นที่ถมทะเลประมาณ 200 ไร่ เพื่อรองรับปริมาณการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ไม่น้อยกว่า 5 ล้านตันต่อปีและส่วนขยายไปจนถึง 10.8 ล้านตันต่อปี โดยเอกชนจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวให้เป็นก๊าซ (LNG Terminal Fee) จากผู้ใช้บริการ

อ่านต่อ

ครม.เห็นชอบกลุ่ม GULF-PTT พัฒนาท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3