บลจ.กสิกรฯ เพิ่มทางเลือกกอง K-USA แบ่งกลุ่มเน้นสะสมมูลค่า-รับปันผล

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย เพิ่มทางเลือกลงทุนกองทุน K-USA เพิ่ม Class ใหม่ ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) สำหรับผู้ที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน ส่วนกองทุน K-USA เดิมอยู่ใน Class ชนิดจ่ายปันผล เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น K-USA-A(D) เริ่ม 17 ก.ย.นี้เป็นต้นไป

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมากองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ Morgan Stanley US Advantage Fund – I Shares (USD) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก และมีผลตอบแทนย้อนหลังโดดเด่นติดอันดับ 5 ดาวมอร์นิ่งสตาร์ (Overall Rating โดย Morningstar® ณ 31 ส.ค. 62)

อย่างไรก็ตามเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล และผู้ที่ต้องการสะสมผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง บลจ.กสิกรไทย จึงได้แบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด (Share class) โดยกองทุน K-USA เดิม จะถูกจัดอยู่ในชนิดจ่ายปันผล และเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ว่า กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน – A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D)) และได้เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน อีก 1 class คือ กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน – A ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-USA ก่อนวันที่ 17 ก.ย. 62 บริษัทจะดำเนินการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน K-USA มาอยู่ในกองทุน K-USA-A(D) ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน หรือ นโยบายการลงทุนแต่อย่างใด เปรียบเสมือนเป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อกองทุนเท่านั้น โดยการเพิ่มตัวอักษรย่อท้ายชื่อกองทุนเพื่อระบุถึงชนิดของ Class ที่ช่วยสะท้อนลักษณะของหน่วยลงทุนได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ กองทุน K-USA-A(D) มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้งเช่นเดิม

“สำหรับผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-USA-A(A) ในวันที่ 17 ก.ย. 62 บริษัทจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน K-USA-A(D) เป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D)) มายังชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) ในระหว่างวันที่ 17 ก.ย. – 16 ต.ค. 62 จะได้รับคืนค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะคืนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ภายใน 10 วันทำการนับจากวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ” นายนาวิน กล่าว

กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ