‘กิตติยา อุทกโยธะ’ เก็บ NEX เพิ่ม 3 ล้านหุ้น หนุนถือ 10.27%

HoonSmart.com>> ‘กิตติยา อุทกโยธะ’ เข้าเก็บหุ้น NEX เพิ่มสัดส่วนกว่า 1.29% ขยับถือหุ้นแตะ 10.27%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนางสาว กิตติยา อุทกโยธะ ได้มา หุ้นของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX) เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2562 จำนวน 3 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 1.29% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 23.82 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10.27% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

nbsp;