TFI หยุดผลิตทั้งหมดชั่วคราว เลิกจ้างพนักงาน 30%

HoonSmart.com>>บอร์ดไทยฟิล์มอินดัสตรี่ฯ ลงมติหยุดผลิตทั้งหมดชั่วคราว เริ่มต้นก.ย. เลิกจ้างพนักงาน 30% ขอเวลา 6 เดือนปรับปรุงสายการผลิตและพัฒนาการผลิตฟิล์ม หลังขาดทุน 4 ปีติด รวม 526  ล้านบาท 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ (TFI) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2562 มีมติให้บริษัทหยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ประมาณต้นเดือน ก.ย. เป็นต้นไป พร้อมปรับลดจำนวนพนักงาน โดยเลิกจ้างพนักงานประมาณ 30% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และจ่ายชดเชยตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2562

สาเหตุที่หยุดการผลิตชั่วคราว เพื่อปรับปรุงสายการผลิตและพัฒนาการผลิตฟิล์ม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เนื่องจากอะไหล่เครื่องจักรบางรายการต้องสั่งทำจากต่างประเทศ โดยบริษัทจะทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่สามารถเริ่มการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพบางสายการผลิตก่อน และขยายไปสายการผลิตต่อไปเป็นลำดับ ซึ่งบริษัทจะปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับชนิดฟิล์มบรรจุภัณฑ์และกำลังการผลิตต่อไป

นอกจากนี้ด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจทำให้มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมผู้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์นี้อยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงด้านราคาขาย เป็นผลให้ราคาขายฟิล์มบรรจุภัณฑ์ในตลาดใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตของบริษัทอย่างเป็นนัยส คัญ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทขาดทุนติดต่อกันหลายปี

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ มีกลุ่มมหากิจศิริ ถือหุ้นใหญ่เกือบ 78 % ประสบปัญหาขาดทุนมานานเกือบ 4 ปี นับตั้งแต่ ปี 2559-2562 ขาดทุน 132 ล้านบาท 264 ล้านบาท 104 ล้านบาท และไตรมาส 1/2562 ขาดทุน 26 ล้านบาท จาก ปี 2558 มีกำไรสุทธิเพียง 20 ล้านบาท

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเครื่องหมาย C ให้บริษัทแก้ไข กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นเหลือน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว