CMAN ส่งลูกซื้อหุ้นธุรกิจปูนไลม์ในเวียดนามมูลค่าไม่เกิน 928 ลบ.

HoonSmart.com>> บอร์ดเคมีแมน ไฟเขียวบริษัทย่อยในเวียดนาม เข้าซื้อหุ้น HA LONG QN LIME COMPANY LIMITED ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์ในเวียดนาม สัดส่วน 80% พร้อมลงทุนขยายกำลังการผลิตเพิ่ม มูลค่ารวมไม่เกิน 928 ล้านบาท

บริษัท เคมีแมน (CMAN) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2562 ได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัท NORTHMAN CO.,LTD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้น 100% ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม เข้าลงทุนในบริษัท HA LONG QN LIME COMPANY LIMITED ประเทศเวียดนาม (บริษัทเป้าหมาย) โดยเข้าซื้อเงินลงทุนจากเจ้าของเดิมในสัดส่วน 80% คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือไม่เกิน 773.8 ล้านบาท คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2562

HA LONG QN LIME COMPANY LIMITED ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนควิกไลม์และปูนไฮเดรตไลม์ (ปูนไลม์) ในประเทศเวียดนาม โดยได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินงานเหมืองแร่หินปูเคมีที่ Son Duong Commune, Hoah Bo District, Quang Ninh Province,Vietnam และมีโรงงานผลิตปูนไลม์ตั้งอยู่ที่ Le Loi Commune,Hoah Bo District, Quang Ninh Province,Vietnam จึงมีแหล่งแร่หินปูนเคมีคุณภาพดีเป็นของตนเองเพื่อใช้ในการผลิตปูนไลม์

ภายหลังเข้าซื้อเงินลงทุนเสร็จแล้ว NORTHMAN จะพิจารณาลงทุนเพิ่มในบริษัทเป้าหมายและหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและหรือใช้ในการปรับปรุงสินทรัพย์เดิมและหรือลงทุนซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตและการเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษัทเป้าหมายคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่เกิน 371.4 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อรวมมูลค่าการลงทุนทั้งสองส่วนจะไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่เกิน 928.5 ล้านบาท

ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัท HA LONG QN LIME COMPANY LIMITED เป็นบริษัทย่อยทางตรงของ NORTHMAN และเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท