IEC ฟื้นปี 60 ขาดทุนเหลือ 1,049 ลบ.-ตลท.เตือนศึกษางบให้ดี

HoonSmart.com>>อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง ส่งงบการเงินปี 60 ขาดทุน 1,049 ล้านบาท ดีขึ้น 37% ค่าใช้จ่ายลดมากกว่ารายได้ งบเฉพาะกิจการ เหลือตัวแดงแค่ 687 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์เตือนนักลงทุนศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลุยหุ้น  ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็น บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน มีเวลาซื้อขายหุ้นพรุ่งนี้ (9 ก.ค.) อีกวัน 

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) เปิดเผย ผลการดำเนินงานรวมประจำปี 2560 ขาดทุนสุทธิ 1,049 ล้านบาท ดีขึ้น 637 ล้านบาท หรือประมาณ 37% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ขาดทุนสุทธิ 1,686 ล้านบาท

ผลงานที่ดีขึ้นในปี 2560  เกิดจากบริษัทฯมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ จำนวน 386.52 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 462.75 ล้านบาท ลดลงจำนวน 76.23 ล้านบาท หรือ 16.47% และมีรายได้อื่นลดลงจำนวน 11.83 ล้านบาท หรือ 26.41% ขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทั้งการด้อยค่าสินทรัพย์ ลดลง 615.95 ล้านบาท หรือ 32% รวมถึงต้นทุนทางการเงินลดลง 3.64 ล้านบาท คิดเป็น 8.60%

ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ  ปี 2560 ขาดทุน 687.68 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน มีผลขาดทุน 2,254.86 ล้านบาท ดีขึ้น 1,567.18 ล้านบาท เพราะมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 39.99 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 52.38 ล้านบาท ลดลง 12.39 ล้านบาท หรือ 23.65% เนื่องจากมีรายได้จากธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศลดลง และรายได้อื่นๆ ลดลง 28.75 ล้านบาท หรือ 57.91% บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทั้งการด้อยค่าสินทรัพย์ ลดลงจำนวน 1,675.90  ล้านบาท คิดเป็น 65.89% จากการด้อยค่าทรัพย์สิน, เงินลงทุน และ เงินกู้ยืมระหว่างกันลดลง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินปี 2560 ของ IEC เพิ่มเติมโดยละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อขายหุ้น  เนื่องจาก IEC เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ กรณีไม่นำส่งงบการเงิน และเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2562 ได้ส่งงบประจำปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งสำนักงานก.ล.ต.อาจสั่งให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์จึงขึ้นเครื่องหมาย NP เพื่อเตือนให้นักลงทุนศึกษาข้อมูลของบริษัทอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลลงทุน

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ซื้อขายหุ้น IEC ชั่วคราววันที่ 1-9 ก.ค. 2562 และจะพ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 10 ก.ค. 2562

“ก่อนจะเข้าซื้อขายหุ้น IEC ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย “ตลาดหลักทรัพย์ระบุ

ด้านราคาหุ้น IEC ยังคงซื้อขายที่ระดับ 0.01 บาท โดยมีแต่ผู้เสนอขายจำนวน 40,360 ล้านหุ้น ไม่มีผู้เสนอซื้อหุ้นแต่อย่างใด

อ่านประกอบ

IEC เผยศาลปกครองกลางรับฟ้องตลท. ขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพิกถอนหุ้น