โบรกฯ ส่ง ‘ธิติ-นรเชษฐ์-ไพบูลย์-ภัทธีรา’ นั่งบอร์ดตลาดฯ

HoonSmart.com>> โบรกเกอร์โหวตเลือก ‘ธิติ ตันติกุลานันท์ – นรเชษฐ์ แสงรุจิ – ไพบูลย์ นลินทรางกูร -ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ’ นั่งบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ ตามพ.ร.บ.ใหม่เปิดทางโบรกเกอร์ส่งสมาชิก 4 รายเป็นตัวแทนนั่งเก้าอี้กรรมการตลาดฯ

รายงานข่าวจากการประชุมวิสามัญสมาชิกครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2562 ได้มีมติเลือก นายธิติ ตันติกุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ตามที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2562 ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้มีกรรมการ 4 รายมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก

อย่างไรก็ตามบุคคลทั้ง 4 ราย จะเริ่มวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 6 รายที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีการพิจารณาแต่งตั้ง โดยในระหว่างนี้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ชุดใหม่