OCEAN ขายทรัพย์สินกลุ่มชิ้นส่วน-ผลิตก๊อกน้ำ

HoonNSmart.com>>”โอเชี่ยน คอมเมิรซ” ขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน และเกี่ยวกับธุรกิจผลิตกลุ่มชิ้นส่วนและก๊อกน้ำให้ “โอเชี่ยน ฟิตติ้ง” มูลค่า 78 ล้านบาท แจงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจ มุ่งเน้นธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรซ (OCEAN) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานและหรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ให้แก่บริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จำกัด จำนวน 78 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับบริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จะไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจ โดยการดำเนินธุรกิจของ OCEAN มุ่งเน้นพัฒนาการขยายขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจด้านการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าปัจจุบันของบริษัท เป็นธุรกิจหลัก โดยหยุดประกอบธุรกิจผลิตในสวนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์

ในการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ในการดำเนินงาน เป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้การดำเนินธุรกิจของบริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง มีแผนธุรกิจโดยนำทรัพย์สินที่ซื้อจากบริทฯ เช่น อาคาร โรงงานและเครื่องจักร ไปดำเนินธุรกิจให้เช่าผลิตและธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้ อีกทั้งบริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ