NFC ยกเลิกสัญญาซื้อหุ้น “เอส ซี แคริเออร์”

HoonSmart.com>>”บอร์ดเอ็นเอฟซี” อนุมัติยกเลิกสัญญาเข้าซื้อหุ้น “เอส ซี แคริเออร์” เหตุเงื่อนไขบังคับยังไม่เสร็จ ผู้ขายยังไม่ได้รับความยินยอมเจ้าหนี้หนี้สถาบันการเงิน ทั้งเกิดความไม่แน่นอนในการประกอบกิจการ หวั่นกระทบรายได้อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท เอ็นเอฟซี (NFC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด (SCC) ตามที่บริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อและบริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะผู้ขาย ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้น เนื่องจากการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วน รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นหน้าที่ในส่วนของผู้ขายท้้งสองรายในเรื่องการได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญด้วย

อย่างไรก็ดีในเวลาต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ SCC ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการประกอบกิจการของ SCC ซึ่งเกิดจากข้อกฎหมายที่มีแนวปฏิบัติไม่ชัดเจน และมีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่โดยยังไม่มีข้อสรุปที่ปลอดภัย จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อรายได้และการประกอบกิจการ SCC