TRITN เดินหน้าพิ่มทุนขาย “เอเชีย อัลฟ่า อิควิคตี้ ฟันด์-บรุ๊คเคอร์”

HoonSmart.com>> บอร์ดไทรทัน โฮลดิ้ง อนุมัติเพิ่มทุนไม่เกิน 1,600 ล้านหุ้น ขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย กองทุน AAEF3 – BROOK จองซื้อ 17-24 พ.ค.นี้ พร้อมแจกปันผลปี 61 อัตรา 0.0034 บาทต่อหุ้น

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2562 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,920 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนักลงทุนจำนวน 2 ราย ไม่เกิน 1,600 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 560 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 17-24 พ.ค.2562

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ (1) ซีโก้ ทรัส จำกัด ซึ่งเป็นทรัสตีให้แก่ กองทุนเอเชีย อัลฟ่า อิควิคตี้ ฟันด์ 3 ไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 14.53% ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4) คิดเป็นเงินไม่เกิน 490 ล้านบาท และ (2) บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BROOK จำนวน 200 ล้านหุ้น หรือ 2.08% ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงภาพ TRITN-W4) เป็นเงินไม่เกิน 70 ล้านบาท

นอกจากนี้อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 320 ล้านหน่วย แบบไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นและมีราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น โดยออกหุ้นเพิ่มทุนรองรับ 320 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ ก่อนเพิ่มทุนบริษัทจะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 192 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161.02 ล้านบาท เป็น 969.02 ล้านบาท แบ่งเป็น 9,690,294,088 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561 จากกำไรสุทธิในอัตรา 0.0034 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 27,314,166.58 บาท กำหนดวันที่ 13 พ.ค.2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พ.ค.2562 โดยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันที่ 27 มี.ค.2562

สำหรับ AAEF3 เป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ซึ่งเป็นกองทุนเปิด (Public Fund) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็น Umbrella Fund โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd เป็นผู้จัดการกองทุนและกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน

ส่วน BROOK จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอประกอบธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงินการลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้องค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท