CRYSTAL ชงผู้ถือหน่วยแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์รุกลงทุนเพิ่ม 7.2 พันล้าน

HoonSmart.com>>กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท เตรียมเสนอผู้ถือหน่วยลงทุน 30 เม.ย.นี้ อนุมัติแผนแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ พร้อมลงทุนสินทรัพย์เพิ่มเติม 10 โครงการ มูลค่ารวม 7.28 พันล้านบาท หนุนขนาดกองทะลุหมื่นล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2562 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในการประชุมประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ ชื่อ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 ทั้งนี้ปัจจุบันกองทุน CRYSTAL มีมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561 จำนวน 4,099 ล้านบาท

นอกจากนี้มีแผนลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในระยะเวลาพร้อมกันหรือใกล้เคียงกันกับการแปลงสภาพกองทุน โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 7,285 ล้านบาท มูลค่าดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากการโอนทรัพย์สินที่รับโอนมาจากกองทุน CRYSTAL โดยผู้ขายทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการทั้งหมด 10 โครงการ ซึ่งซื้อจากบุคคลอื่น 7 โครงการ ได้แก่ โครงการอมอรินี่ รามอินทรา, โครงการแอมพาร์ค จุฬา, โครงการเพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล, โครงการสัมมากร เพลส รามคำแหง (เวสต์), โครงการสัมมากร เพลส รังสิต, โครงการสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์และโครงการเดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ รวมทั้งลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินของโครงการ 3 โครงการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ 1 โครงการที่เหลือเป็นโครงการปัจจุบัน

นอกจากนี้ขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินที่โอนจากกองทุน CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์และโครงการเดอะคริสตัล

คณะกรรมการการลงทุนมีมติให้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์ไม่เกิน 506.6 ล้านหน่วยและวิธีการกำหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ต่อผู้ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน โดยส่วนที่ 1 จัดสรรไม่ต่ำกว่า 50% ของหน่วยทรัสต์ทั้งหมดภายหลังการแปลงสภาพกองทุนและการเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุน CRYSTAL ส่วนที่เหลือจัดสรรให้ผู้ถือหน่วยเดิมที่แสดงความจำนงซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ใหม่เสนอขายไม่เกิน 10% ของมูลค่าเข้าลงทุนสูงสุดของโครงการทั้งหมดของผู้ขายรายนั้นๆ หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายเดิมนั้นๆ ที่กองทรัสต์ได้เข้าลงทุน ส่วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือให้แก่ประชาชนทั่วไปตามเห็นสมควร

สำหรับอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน CRYSTAL กับหน่วยทรัสต์ในอัตรา 1 หน่วยกองทุนต่อ 1 หน่วยทรัสต์และผู้ก่อตั้งทรัสต์มีแผนนำหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

นอกจากนี้อนุมัติการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงิน โดยจะกู้ยืมไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหรือไม่เกิน 2,875 ล้านบาท นอกจากนี้กองทรัสต์อาจพิจารณาเบิกวงเงินกู้ยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระภาษีหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้ วงเงินกู้ยืมจะไม่ทำให้สัดส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์เกินกว่า 35% ของสินทรัพย์รวม

สำหรับสัญญากู้ยืมระหว่างกองทรัสต์และผู้ให้กู้ แบ่งเป็น วงเงินกู้รวม 4,505 ลานบาท แบ่งเป็น เงินกู้ระยะยาวสำหรับการลงทุนซื้อทรัพย์สินไม่เกิน 4,025 ล้านบาท เงินกู้ระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินไม่เกิน 380 ล้านบาทและเงินกู้ประเภทหนังสือค้ำประกันไม่เกิน 100 ล้านบาท อายุเงินกู้ 10 ปี อัตราดอกเยไม่เกิน MLR ลบ 1.0% ต่อปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุน ได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงจากบริษัท เกียรติสหมิตร จำกัดและบริษัท เบญกิจพัฒนา จำกัด ในฐานะผู้ถือหน่วยของกองทุนรวม CRYSTAL บริษัท เค.อี.รีท แมเนเจอร์ จำกัดและบลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และจะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ชื่อ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล และแต่งตั้งบลจ.ไทยพาณิชย์ เป็นทรัสตีของกองทรัสต์แทนธนาคารกรุงเทพ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน CRYSTAL

สำหรับวัตถุประสงค์ในการตั้งกองทรัสต์ เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพาณิชยกรรมอื่นๆ โดยนำทรัพย์สินหลักไปหาประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริหาร เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ เพื่อระโยชน์ต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งลงทุนเพิ่ม เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของกองทรัสต์

ด้านราคาหน่วยลงทุน CRYSTAL ณ เวลา 10.51 น. ไม่มีการซื้อขาย ราคาอยู่ที่ 9.05 บาท