SENA เทกโอเวอร์ “ท่าพระ พร็อพเพอร์ตี้” อัดเงินกู้ 300 ล้านคืนหนี้

“เสนาดีเวลลอปเม้นท์”ทุ่ม 300 ล้านบาทเข้าซื้อกิจการ “ท่าพระ พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมให้เงินกู้ 300 ล้านบาท คืนเงินกู้กรรมการและผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2562 ได้มีมตอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ท่าพระ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยซื้อหุ้นจำนวน 3 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท จากน.ส.จิตธิดา กมลสุวรรณ จำนวน 2.99 ล้านหุ้นและส่วนที่เหลือซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นมูลค่า 300 ล้านบาท

การซื้อกิจการดังกล่าวทำให้บริษัทได้มาซึ่งสินทรัพย์หลัก ซึ่งเป็นที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการในอนาคต จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภธนบุรี (บางลำภูล่าง) กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะขยายการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

นอกจากนี้หลังเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ท่าพระ พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยนำเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมจำนวน 354.14 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ให้กรรมการและหรือผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ท่าพระ พร็อพเพอร์ตี้ โดยเงินกู้ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน มีอายุ 1 ปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน