DTAC เซ็นระงับข้อพิพาทกสท.ยอมจ่าย 9.5 พันล้าน

“โทเทิ่ล แอ็ดเซ็ส คอมมูนิเคชั่น” ลงนามสัญญาระงับข้อพิพาท กสท. ภายใต้สัญญาสัมปทานนานกว่า 27 ปี ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่าย 9.51 พันล้านบาท ยันไม่กระทบสภาพคล่องและฐานะการเงิน ส่วนข้อพิพาทส่วนแบ่งรายได้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตและค่ายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายยังคงอยู่

บริษัท โทเทิ่ล แอ็ดเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาระงับข้อพิพาทกับบริษัท กสท.โทรคมนาคม (กสท.) เพื่อระงับข้อพิพาทที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีกับกสท.เป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการดำเนินการภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งยาวนานกว่า 27 ปี และเพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2561 โดยบริษัทฯ และกสท.ได้ลงนามในสัญญาระงับข้อพิพาทแล้วเมื่อวันที่ 10 ม.ค.2562

สัญญาดังกล่าวจะมีผลเป็นการระงับข้อพิพาทต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะนำเสนอรายละเอียดของสัญญาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

อนึ่ง สัญญาระงับข้อพิพาทกับกสท.ไม่ได้มีผลเป็นการยุติข้อพิพาทที่มีอยู่ระหว่างบริษัทฯ และกสท.ทั้งหมด แต่เป็นการยุติข้อพิพาทที่มีระหว่างกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่่งรวมถึงข้อพิพาทที่เป็นคดีความแล้ว เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมต่างๆ และข้อพิพาทที่กสท.แจ้งมายังบริษัทฯ ว่าไม่ปฏิบัติตามข้อ 14.8 (ข้อห้ามแข่งขัน) ของสัญญาสัมปทานและรวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่กสท อาจเรียกร้องต่อบริษัทฯ ในอนาคตภายใต้สัญญาสัมปทานและทั้งนี้ เว้นแต่ข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตและข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งข้อพิพาทดังกล่าวจะมิได้ถูกระงับลงไปโดยผลของสัญญาระงับข้อพิพาทด้วย

บริษัทฯ ตกลงชำระค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อพิพาทเป็นเงินจำนวน 9,510.24 ล้านบาท โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนส่วนแรก 6,840.25 ล้านบาท ให้แก่กสท.ก่อน ส่วนที่เหลือบริษัทฯจะชำระเมื่อกระบวนการถอนคดีที่ค้างอยู่ในศาลเสร็จสิ้นลงแล้วตามรายละเอียดในสัญญาระงับข้อพิพาท บริษัทฯ เห็นว่าการชำระค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ