“UNITY I. CAPITAL” ขายหุ้น SSP ออก 4.98% เหลือ 13.9%

UNITY I. CAPITAL LIMITED จำหน่ายหุ้น SSP กว่า 46 ล้านหุ้น หรือ 4.98% เหลือถือหุ้น 128 ล้านหุ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย UNITY I. CAPITAL LIMITED จำหน่าย หุ้นของริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2561 จำนวน 46 หุ้น หรือคิดเป็น -4.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 128.07 หุ้น หรือคิดเป็น 13.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ