MFC เสิร์ฟกองทุน HI-DIV RMF เน้นหุ้นปันผล

บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดตัวกองทุนเปิด HI-DIV RMF ลงทุนหุ้นไทยจ่ายปันผลสม่ำเสมอ เพิ่มทางเลือกลงทุนเพื่อประหยัดภาษี พร้อมบริการซื้อหน่วยลงทุนสม่ำเสมอช่วยลดต้นทุนต่อหน่วย เปิดขายครั้งแรกวันนี้-23 พ.ย.61

น.ส.ประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี (MFC) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีอยู่ระหว่างการเสนอขายครั้งแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ HI-DIV RMF เพื่อเพิ่มอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้สนใจลงทุนเพื่อใช้ในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา และยังเปิดให้บริการซื้อหน่วยลงทุนแบบหักบัญชีสม่ำเสมอ เพื่อลดความผันผวนและช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยได้อีกด้วย ซึ่งกองทุนเปิด HI-DIV RMF จะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยหลักทรัพย์นั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นในระยะปานกลางถึงระยะยาว

เอ็มเอฟซีจะคัดสรรหลักทรัพย์ในการลงทุนของกองทุนเปิด HI-DIV RMF จากหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ผลประกอบการปัจจุบันและอนาคตของบริษัท และการคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเอ็มเอฟซีจะพิจารณาถึงแนวโน้มของธุรกิจที่มีความมั่นคง มีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่จะลงทุนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท เพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตอย่างน้อยปีละครั้ง

กองทุนเปิด HI-DIV RMF เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินเพื่ออนาคตในวัยเกษียณ ผู้ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี ลูกจ้างหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีระบบบำเหน็จบำนาญ หรือลูกจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือข้าราชการที่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญที่ต้องการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม ซึ่งสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่า ที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

ทั้งนี้ผู้ลงทุนใน RMF สามารถนำเงินลงทุนมาลดหย่อนภาษีได้ก่อนคำนวณภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (รวมเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกบข.) โดยได้รับยกเว้นภาษีจากผลตอบแทนจากการลงทุนใน RMF หากลงทุนต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กำหนด และได้รับยกเว้นภาษีจากเงินที่ไถ่ถอนจากกองทุนเมื่อผู้ลงทุนมีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี และลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

อย่างไรก็ตามหลังการเสนอขายครั้งแรก กองทุนเปิด HI-DIV RMF จะเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ และบริการซื้อหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกได้ตั้งแต่ 2,000 บาท