“สินมั่นคงประกันภัย”ประกาศสู้ต่อ เตรียมยื่นฟ้องเลขาฯ-คปภ.ต่อศาลสูง

HoonSmart.com>>สินมั่นคงประกันภัย ประกาศเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีคปภ.ห้ามยกเลิกประกันโควิด-19 หลังแพ้คดีศาลปกครองกลาง

นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย กรรมการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (SMK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่บริษัทฯยื่นฟ้อง เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายที่บริษัทฯ ได้รับจากคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่
ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ป ระกันภัยโดยบริษัทประกันวินาศภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID – 19

บริษัทฯ ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษายกฟ้อง (คดีหมายเลขดำที่ 752/2565 คคีหมายเลขแดงที่ 1157/2567

อย่างไรก็ดี คำพิพากษาของศาลปกครองกลางยังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากบริษัทฯ มีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาและบริษัทฯ จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไปเพื่อรักษาสิทธิของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565