ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ลดทุนโบรกฯอนุพันธ์ กรณีหยุดกิจการ-ส่วนเกินสูง

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เผยบอร์ดฯ ปรับเกณฑ์การลดทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วจากการอนุญาตเป็นการทั่วไปและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกันทั้งผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ลดทุนจดทะเบียนได้เป็นการทั่วไป หากการลดทุนดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนตามที่กำหนด ได้แก่ ไม่กระทบโครงสร้างของผู้ถือหุ้นไม่กระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ขออนุญาตลดทุนหลายกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขการอนุญาตลดทุนเป็นการทั่วไป อีกทั้ง ยังไม่มีเกณฑ์การอนุญาตลดทุนเป็นการทั่วไปสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับความสะดวกรวดเร็วจากการอนุญาตลดทุนเป็นการทั่วไป และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จึงมีมลติปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตลดทุนเป็นการทั่วไปดังกล่าวโดยให้ทำได้ ดังนี้

(1) กรณีที่ลดทุนระหว่างหยุดประกอบธุรกิจทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวไม่น้อยกว่า 1 ปี หรืออยู่ระหว่างการคืนใบอนุญาตทั้งหมด หรือ

(2) กรณีไม่เข้าข่ายข้อ (1) โดยเป็นการลดทุนส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องแสดงให้เห็นว่าหลังลดทุนแล้วยังสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีเงินกองทุนเพียงพอ และมีแผนธุรกิจในอนาคตที่มีความมั่นคงและเหมาะสม

รวมทั้ง ต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป