ปตท.ถอย ไม่ร่วมประมูล “ไฮสปีดเทรน”

บอร์ดปตท.มีมติไม่ยื่นประมูล โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รอเสียบผู้ชนะเข้าร่วมโครงการ มีเวลาศึกษาเทคนิคและรูปแบบธุรกิจ ยืนยันมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพของประเทศตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. (PTT) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) ปตท. วันที่ 19 ต.ค. ว่า บอร์ดมีมติให้บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ หรือเอ็นโก้ (EnCo) พิจารณาเข้าร่วมในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หรือ’ไฮสปีดเทรน’ ภายหลังจากที่ทราบว่าบริษัทใดชนะการประมูล เพื่อให้มีเวลาศึกษาเทคนิคและรูปแบบธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา มอบหมายให้ EnCo ศึกษาความเป็นไปได้การลงทุน โครงการประมูลรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีของรัฐ มีความน่าสนใจตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่ม ปตท. มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อาทิ โรงกลั่นน้ำมัน โรงปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าในพื้นที่ และมีบุคลากรในพื้นที่ภาคตะวันออกหลายหมื่นคน รวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่และมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

“ปตท. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P) อย่างสมดุล คือ การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม (People) การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน (Prosperity) เพื่อรองรับความต้องการของโลกและประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป” นายชาญศิลป์ กล่าว

ด้านนายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ( GPSC ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้บริษัทดำเนินการอุทธรณ์ คำสั่งที่ไม่เห็นชอบด้วยกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( กกพ.) เพื่อเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์พลังงาน ( GLOW ) ต่อ กกพ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งจาก กกพ.( ภายในวันที่ 15 พ.ย.2561 )