SABUY ทำเทนเดอร์ AS 7 พันลบ.มุ่งสู่ผู้นำแพลตฟอร์มเกมส์ออนไลน์ระดับภูมิภาค

HoonSmart.com>>บอร์ด”สบาย เทคโนโลยี”(SABUY) อนุมัติเข้าลงทุนในหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชั่น (AS)   โดยทำเทนเดอร์หุ้นจำนวน 380.85 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 18.50 บาท  วอแรนต์ AS-W2 จำนวน 4.96 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 15 บาท  มูลค่า  7,046 ล้านบาท รุกธุรกิจผู้นำแพลตฟอร์มเกมส์ออนไลน์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มตัว

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี (SUBUY) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้ลงทุนในหุ้น บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS) โดยการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 18.50 บาท รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS ครั้งที่ 2 (AS-W2) ในราคาหุ้นละ 15 บาท และ/หรือการไปถึงใช้สิทธิแปลง สภาพของ AS-W2 ในราคาหุ้นละ3.50 บาท

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นสามัญของ AS แล้วเป็นจำนวน 125,861,258 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน  24.84% ของหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัท คาดว่าจะทำคำเสนอซื้อ หุ้น AS จำนวนไม่เกิน 380,855,256 หุ้น ในราคาหุ้นละไม่เกิน 18.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,045,822,236 บาท และ AS-W2 จำนวนไม่เกิน 4,961,539 หน่วย ในราคาหน่วยละไม่เกิน 15.00 บาทรวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 74,423,085 บาท โดยบริษัทฯ จะใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้น ตาม AS-W2 ในราคา  3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 17,365,386.50 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,137,610,707.50 บาท โดยหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตาม AS-W2 เต็มจำนวน จะคิดเป็น 75.40% ทำให้ SABUY เข้าถือหุ้น AS ทั้งหมดประมาณ 100% หลังจากการทำเทนเดอร์ และ ใช้สิทธิ์แปลงสภาพ AS-W2 ในภายหลังในอัตรา AS-W2 1 หน่วยต่อหุ้น AS 1 หุ้นที่ราคา 3.50 บาท

โดยรายการเทนเดอร์ครั้งนี้ การดำเนินการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดย SABUY มีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการก่อนเข้าทำรายการนี้ กล่าวคือ SABUY ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำรายการนี้และ ได้รับวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มีผู้ถือหุ้น AS มาแสดงเจตจำนงในการเสนอขายหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ AS เพื่อให้ SABUY ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 50% รวมถึงได้รับการอนุญาต และ/หรือผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

แต่อย่างไรก็ดี ขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมีมูลค่าของรายการมากกว่าร้อยละ 50 และเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงาน และเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำหนด

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดัง กล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ

(4) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

AS เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์(Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเป็นผู้น ในการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน AS ให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกม ในประเทศไทยประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย

การสร้างพันธมิตรกับกลุ่ม AS ซึ่งเป็นผู้นeในการให้บริการเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการเกมออนไลน์ทั้งบนระบบ PC และ Mobile Phone จ นวนกว่า 33 เกม ใน 5 ประเทศมีเกมทั้งในรูปแบบ MMORPG, FPS และ Casual Game โดยให้บริการในลักษณะ Free to Play และมีการขายสิ่งของต่าง ๆ ภายในเกม ซึ่งเป็น Platform ที่ท ให้เกิดMicro-transaction และลูกค้าที่มีการซื้อซ้ำ (Repeat Customer) จำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดการใช้บริการช ระเงิน และสร้างฐานข้อมูลของ ลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯจากการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นไปสู่ระดับภูมิภาค ประกอบด้วย ไทย เวียตนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโตนิเซีย และฟิลิปปินส์ อีกทั้งยังสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้หลากหลายมากขึ้น

จากความมุ่งมั่นที่ SABUY ได้มีการขยายธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวางกลยุทธ์ด้านSustainability ในการเติบโต หรือ Growth Strategy อย่างมีนัยสำคัญ โดยในส่วนของการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability Growth นั้น บริษัทฯ ได้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในระบบงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลบริษัทที่ดี การตรวจสอบภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญ และมีส่วนช่วยให้ SABUY สามารถเติบโต มั่นคง และยั่งยืน ต่อไปในอนาคต