III เคาะส่ง ANI ขาย IPO ไม่เกิน 555 ล้านหุ้น เข้าตลาด

HoonSmart.com>> บอร์ด “ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์” ไฟเขียวดัน “เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์ เนชั่นแนล” (ANI) ธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน เข้าตลาดหลักทรัพย์ เตรียมขาย IPO จำนวน 554.73 ล้านหุ้น ระดมทุนหนุนการขยายตัว หวังราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้น

บริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ (III) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2566 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (ANI) ซึ่งเป็น Operating Holding สำหรับกลุ่มธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าของสายการบินของกลุ่ม III ที่ปัจจุบันถือหุ้น 51.66% ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญทั้งหมดของ ANI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ก่อนการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ IPO จะมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) จากหุ้นละ 25 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และจะเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญขาย IPO จำนวนไม่เกิน 554,738,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 646,630,550 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 924,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,848,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 30.0% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ ANI ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้

ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากเดิม 51.66% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ANI เป็น 36.15% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ANI และยังคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ เช่นเดิม

การนำ ANI เข้าตลาดในครั้งนี้ ส่งผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้ 1.โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายใต้ ANI และเมื่อราคาหุ้นของ ANI มีราคาตลาดอ้างอิง อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น

2.เงินลงทุนใน ANI ของบริษัทฯ จะสะท้อนมูลค่าตลาด ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสเพิ่มมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 3.บริษัทฯ มีโอกาสได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน ANI เพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจของ ANI อาจมีการขยายตัวภายหลังจากการระดมทุนและการที่ ANI เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 4.ลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ ANI เนื่องจาก ANI สามารถระดมทุนได้เองผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอื่นด้วยทางเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ