SIRI รับทรัพย์ 1.2 พันลบ. หลังขาย”โรงเรียนสาธิตพัฒนา”

HoonSmart.com>>”แสนสิริ”(SIRI) แจ้งบริษัทย่อยขายกิจการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ให้แก่ บริษัท เดอะ เบสท์ เอ็ดดูเคชั่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,210 ล้านบาท

บริษัท แสนสิริ (SIRI) แจ้งว่า บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ และบริษัท อาณาวรรธน์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้าทำธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สิน และสิทธิเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนสาธิตพัฒนา (“โรงเรียน”) ให้แก่ บริษัท เดอะ เบสท์ เอ็ดดูเคชั่น ภายใต้มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มอบอำนาจให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว

โดยผู้ขาย กิจการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ประกอบด้วย บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน และถือกรรมสิทธิ์บางส่วนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบกิจการของโรงเรียน, บริษัท อาณาวรรธน์ ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์บางส่วนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบกิจการของโรงเรียน และโรงเรียนสาธิตพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์บางส่วนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงเรียน

ราคาซื้อขายคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,210 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน