ตลท.เตือน 18 DW ของ STARK อาจถูกเพิกถอนหลังหุ้นแม่หยุดเทรดนาน

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ เตือน 18 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) หรือ DW เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ หลังถูกพักการซื้อหรือขายตั้งแต่ 1 มี.ค.66 เป็นต้นมา เนื่องจากถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหุ้น STARK จากที่ไม่นำส่งงบการเงินปี 2565

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือนว่า หากหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ซึ่งเป็นหุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวข้างต้นถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายต่อเนื่องเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 วันทำการขึ้นไปแล้ว จะเป็นเหตุให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

ตามที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ถูกพักการซื้อหรือขายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯสั่งห้ามซื้อหรือขายหุ้นสามัญของ STARK จากการที่ STARK ไม่นำส่งงบการเงินของบริษัทประจำรอบปีบัญชี 2565 ตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของ STARK มีดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STARK01C2304A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STARK01C2305A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STARK01C2306A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2566 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (STARK01P2306A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STARK06C2305A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STARK06C2306A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STARK08C2303A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (STARK11P2309A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STARK13C2304A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STARK13C2305A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B (STARK13C2305B)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B (STARK19C2303B)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STARK19C2304A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STARK19C2305A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STARK19C2306A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STARK41C2305A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STARK41C2306A)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น G (STARK42C2303G)