JAS ปรับโฉมบ.ย่อยเปลี่ยนชื่อใหม่ “จัสกรีน” ลุยพลังงานทดแทน

HoonSmart.com>> “จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล” จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อยจาก “ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง” เป็น “จัสกรีน” พร้อมเพิ่มวัตถุประสงค์ลุยธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นทุกประเภท

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) เปิดเผยว่า บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนรวม 100% ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2566 โดยเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นบริษัท จัสกรีน จำกัด

พร้อมเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นทุกประเภท เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ความร้อน พลังงานจลน์ ก๊าซชีวมวล เป็นต้น รวมถึงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลักงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และ/หรือบนพื้นดิน และ/หรือ ลอยน้ำระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรีหรือเทคโนโลยีอื่นใด ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก และระบบอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน