“กองทรัสต์ศรีพันวา” ยกเลิกเพิ่มทุนไม่เกิน 1 พันลบ. มองภาวะตลาดไม่เอื้อ

HoonSmart.com>>  บอร์ดผู้จัดการ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา” (SRIPANWA) ยกเลิกเพิ่มทุนไม่เกิน 1 พันล้านบาท นำเงินคืนเงินกู้ เหตุภาวะตลาดเงินและตลาดทุนไม่เอื้อ อาจกระทบการตัดสินใจของนักลงทุน มองช่องทางการออกหุ้นกู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่า

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์ประชุมเมื่อวันที่ 15 ก.พ.2566 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2566 โดยยกเลิกวาระที่ 1 การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยที่มีภาระผูกพันของกองทรัสต์และวาระที่ 2 การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนและนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และวาระที่ 4 การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 มี.ค.2566

สาเหตุเนื่องจากผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในปัจจุบันและได้สำรวจความเห็นของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและความไม่แน่นอนของผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือนักลงทุนในการใช้สิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติม ประกอบกับความเห็นที่อาจแตกต่างกันตามสิทธิที่ได้รับ รวมถึงผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยในกรณีที่ผู้ถือหน่วยไม่ใช้สิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสอขายเพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้รับ (Dilution Effect) และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในขณะที่การดำเนินการด้านสินเชื่อกับสถาบันการเงิน (Refinance) และหรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อาจจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่า คณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2566 จึงมองหุ้นกู้อาจจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่า คณะกรรมการจึงไม่ได้ยกเลิกมติวาระที่ 3 การออกและเสนอขายหุ้นกู้กองทรัสต์ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อไป วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยที่มีภาระผูกพันของกองทรัสต์

ราคาหน่วยทรัสต์ SRIPANWA ณ เวลา 14.31 น. อยู่ที่ 7.10 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 50,410 บาท