ปปง.ยึดทรัพย์’กลุ่มอภิมุข’ 4,470 ล้านบ. ฉ้อโกงคดีหุ้น MORE

HoonSmart.com>>ฉ้อโกงตามกฎหมายฟอกเงิน! คณะกรรมการธุรกรรมปปง.มีมติให้เลขาธิการปปง.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 59 รายการ พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 4,470 ล้านบาท หลังพบพฤติกรรม”อภิมุข บำรุงวงศ์ (ปิงปอง) พร้อมพวก” กรณีซื้อขายหุ้นมอร์ รีเทิร์น (MORE) กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานกฎหมายฟอกเงิน 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รายงานว่า นายอภิมุข บำรุงวงศ์ (ปิงปอง) พร้อมพวก กรณีซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) โดยมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 59 รายการ พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 4,470 ล้านบาท