ตลาด mai รับ NTSC เข้าเทรด 9 ก.พ.นี้

HoonSmart.com>> “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” รับหุ้นน้องใหม่ NTSC บริษัทชั้นนำด้านวัตถุเจือปนอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ สำหรับคนและสัตว์เลี้ยง เข้าเทรดกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ดีเดย์ 9 ก.พ.66 ราคา IPO หุ้นละ 26.25 บาท

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NTSC” ในวันที่ 9 ก.พ.2566

NTSC ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่ง วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส สารเสริมอาหารและเครื่องปรุงต่าง ๆ ในอาหารคน เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบส่วนผสมในการปรุงอาหารของลูก

NTSC มีทุนชำระหลังเสนอขาย 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 75 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 25 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 18.75 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 3.75 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 2.5 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 1 – 3 ก.พ.2566 ในราคาหุ้นละ 26.25 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 656.25 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,625 ล้านบาท

ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 29.8 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2565) ซึ่งเท่ากับ 88.2 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.88 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ดร. พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่า ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้จุดเด่นด้านประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทกว่า 40 ปี และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการและตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ลงทุนในโครงการผลิตสารกระตุ้นความน่ากินในสัตว์เลี้ยง โครงการลงทุนในเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้า OEM และสินค้าประเภท Food Preparation ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

NTSC มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือกลุ่มครอบครัวเอกปัญญาสกุล ถือหุ้น 75% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้