SKY เพิ่มทุน 91.21 ล้านหุ้น ให้ RO 13 บ./หุ้น อัตรา 20:1, ขาย PP 3 ราย

HoonSmart.com>>บอร์ด”สกาย ไอซีที”(SKY)มีมติเพิ่มทุน 91.21 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม (RO) 31.21 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 13 บาท ในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) 28 เม.ย. 66 และวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น 22-26 พ.ค.66 ส่วนที่เหลือ 60 ล้านหุ้น ขายบุคคลในวงจำกัด (PP) 3 รายคือ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์, นายสุระ คณิตทวีกุล, นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ ในราคาหุ้นละ 16.80 บาท

บริษัท สกาย ไอซีที (SKY) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ก.พ.566 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 45,606,664.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 312,133,287.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 357,739,952.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 91,213,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจํานวน 31,213,329 หุ้น และเพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ บุคคลในวงจํากัดเป็นจํานวน 60,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจํานวนไม่เกิน 31,213,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 13 บาท โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นในวันที่ 22-26 พ.ค. 2566 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 2 พ.ค. 66 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) 28 เม.ย. 66

นอกจากนี้ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 35,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 16.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 588,000,000 บาท ให้แก่ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์, จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 16.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 336,000,000 บาท ให้แก่ นายสุระ คณิตทวีกุล และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 16.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 84,000,000 บาท ให้แก่ นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจํานวน 60,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.39 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) พร้อมมีมติอนุมัติกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 66