TRUE-DTAC ขอหยุดเทรด 20 ก.พ.-2 มี.ค.นี้ หลังควบรวมใช้ชื่อ “ทรู คอร์ปอเรชั่น”

HoonSmart.com>>บอร์ด TRUE-DTAC กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมทั้งสองบริษัท 23 ก.พ.66 อนุมัติเรื่องเกี่ยวข้องควบบริษัท จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ชื่อ “ทรู คอร์ปอเรชั่น” พร้อมขอพักการซื้อขายหุ้นชั่วคราว 9 วันทําการ เริ่ม 20 ก.พ.-2 มี.ค.66 รอควบรวมเสร็จ ก่อนนำหุ้นใหม่เข้าซื้อขาย

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2566 ได้พิจารณาการควบบริษัทฯและบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) หรือดีแทค โดยอนุมัติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ DTAC ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 ก.พ.2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสองบริษัทในวันที่ 26 ม.ค.2566 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ในวันที่ 22 ก.พ.2566

ทั้งสองบริษัทจะดำเนินการควบรวมให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปีนี้ ทั้งนี้ จนกว่าการควบรวมกิจการจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งสองบริษัทจะคงแยกกันดำเนินธุรกิจ โดยให้บริการลูกค้าตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

สำหรับชื่อบริษัทที่ได้รับการเสนอในการจดทะเบียนบริษัทใหม่ที่ควบรวมคือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 138,208,403,204 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กับ DTAC รวมกัน แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 34,552,100,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยบริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TRUE สัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่

บริษัทได้เตรียมการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และ TRUE รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทขอหยุดการซื้อขายหุ้นของบริษัทเป็นระยะเวลา 9 วันทำการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.2566 -2 มี.ค.2566

ทั้งนี้ บริษัท และ TRUE อยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกันเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะเกี่ยวกับการควบบริษัทที่กำหนด โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง, กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง