บอร์ด PTT เคาะแผนลงทุน 5 ปี 4 แสนลบ. เน้นธุรกิจใหม่

HoonSmart.com>> บอร์ด “ปตท.” อนุมัติงบลงทุน 5 ปี (66-70) รวม 100,227 ล้านบาท เน้นลงทุนในธุรกิจหลัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมตั้งงบลงทุนในอนาคตกว่า 302,168 ล้านบาท ขยายการลงทุนธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจยา Nutrition และอุปกรณ์และการวินิจฉัยทางการแพทย์

บริษัท ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2565 ได้มีมติอนุมัติงบการลงทุน 5 ปี (ปี 2566-2570) ของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100% วงเงินรวม 100,227 ล้านบาท แบ่งเป็น ปี 2566 อยู่ที่ 33,344 ล้านบาท, ปี 2567 อยู่ที่ 36,746 ล้านบาท, ปี 2568 อยู่ที่ 11,815 ล้านบาท, ปี 2569 อยู่ที่ 13,622 ล้านบาท และปี 2570 อยู่ที่ 4,700 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดดังนี้ ธุรกิจก๊าซรรมชาติ รวม 36,322 ล้านบาท ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวม 18,988 ล้านบาท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 3,316 ล้านบาท ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานและสำนักงานใหญ่ 8,828 ล้านบาท การลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 วงเงิน 32,773 ล้านบาท

ปตท.มีการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของงบการลงทุน 5 ปีประมาณร้อยละ 55 โดยมีโครงการหลัก เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 8 ซึ่งนำก๊าซธรรมชาติเหลว (“LNG”) มาแยกเป็นผลิตภัณฑ์อีเทนและแอลพีจี รวมถึงถังเก็บผลิตภัณฑ์อีเทนและสถานีรับจ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อีเทน รวมทั้งโครงการท่อส่งก๊าซฯ บางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ทั้งนี้ ยังมีการลงทุนผ่านบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

นอกจากนี้ ปตท.ได้เตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าอีก 302,168 ล้านบาท โดยหลักเพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ปตท. “Powering life with future energy and beyond” ที่มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เช่น การลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร โดยขยายการลงทุนให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งทั้งหมดของประเทศ การลงทุนในธุรกิจ Life science (ธุรกิจยา Nutrition และอุปกรณ์และการวินิจฉัยทางการแพทย์) เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

การลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้กลุ่ม ปตท.บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ 12,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 ตลอดจนการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานเปลี่ยนผ่าน (Transition Fuel) โดยมุ่งเน้นในการขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวอย่างครบวงจร (LNG Value Chain) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

อ่านข่าว

PTT ร่วมทุนจีนผลิตแบตเตอรี่รถ EV เดินเครื่อง Q4/66