CEYE เพิ่มทุน 22.62 ล้านหุ้น จัดสรรให้ PP หลังเทคฯ ZEALOTS – UMC

HoonSmart.com>>บอร์ด”ตาชำนิ”(CEYE) มีมติเพิ่มทุน 22,624,434 หุ้น ขาย PP 2 รายคือ บริษัท ซีอาล๊อต บูทีค โพสท์โปรดักชั่น (ZEALOTS) จำนวน 14,705,882 หุ้น คิดเป็น 5.03% หลังเพิ่มทุน และบริษัท เออเบิร์น มีเดีย ครีเอชั่น (UMC)จำนวน 7,918,552 หุ้น คิดเป็น 2.71% หลังเพิ่มทุน คาดสรุปราคาจองซื้อสุดท้าย 31 มี.ค. 66 หลังบอร์ดมีมติรรับโอนกิจการ ZEALOTS มูลค่าลงทุน 65 ล้านบาท และรับโอนกิจการ UMC มูลค่าลงทุน 35 ล้านบาท โดยทั้งสองบริษัทจะชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

บริษัท ตาชำนิ (CEYE) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 22,624,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 0.50 บาทต่อหุ้น จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (PP)คือ บริษัท ซีอาล๊อต บูทีค โพสท์โปรดักชั่น จำนวน 14,705,882 หุ้น คิดเป็น 5.03% ของทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน และจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) บริษัท เออเบิร์น มีเดีย ครีเอชั่น จำนวน 7,918,552 หุ้น คิดเป็น 2.71% ของทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน โดยคาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย 31 มี.ค. 2566 โดยวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นในวันที่ 28 ม.ค.-31 มี.ค. 2566

เนื่องจากบอร์ดบริษัทอนุมัติเข้าลงทุนในธุรกิจ Post-Production ภาพเคลื่อนไหว (กิจการเป้าหมาย) โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซีอาล๊อต บูทีค โพสท์โปรดักชั่น (ZEALOTS) ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer – EBT) โดยมีมูลค่าการเข้าลงทุนในกิจการเป้าหมายรวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่าจำนวน 65,000,000 บาท และบริษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ ZEALOTS ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 14,705,882 หุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566

ภายหลังจาก ZEALOTS โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว ZEALOTS จะยุติการประกอบธุรกิจและดำเนินการเลิกกิจการ โดยในการชําระบัญชีของ ZEALOTS นั้น ผู้ชําระบัญชีจะทำการกระจายหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ถือโดย ZEALOTS ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ZEALOTS ซึ่งได้แก่ (1) นายพงษ์สินธุ์ จักรสมิทธานนท์ (2) นางกนกวรรณ จักรสมิทธานนท์ (3) นางสาววันทนา นุชตาล (รวมแล้วเรียกว่า “ผู้ถือหุ้น ZEALOTS”)

นอกจากนี้ มีมติลงทุนในธุรกิจตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท เออเบิร์น มีเดีย ครีเอชั่น (UMC) ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ UMC ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีใน อนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ภายหลังการโอนกิจการ UMC จะดำเนินการเลิกบริษัทและชําระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ UMC โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่ ผู้ถือหุ้นของ UMC ซึ่งประกอบด้วย (1) นายวันชนะ จิตต์การงาน (2) ร้อยเอกหญิง นงนภัสเอกสาร (3) นางสาววศินี แว่นเกตุ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันโอนกิจการ ในการนี้บริษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ UMC จำนวน 35,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 7,918,552 หุ้น

การเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566