TOP เข้า DJSI ปีที่ 10 ผลงานเข้ามาตรฐานสากล

HoonSmart.com>>”ไทยออยล์”เข้าเป็นสมาชิก DJSI ประจำปี 65 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 สะท้อนผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับสากล

นายนพดล ปิ่นสุภา รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ (TOP) กล่าวว่า  บริษัทไทยออยล์ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10  นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยออยล์ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก DJSI ในปีนี้ ซึ่งนับเป็นปีที่ 10 ต่อเนื่องกันแล้ว

การได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ DJSI สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” โดยคำนึงถึงคุณค่าในระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในอนาคต เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้รับคะแนนประเมินสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซเป็นปีที่ 7 อีกด้วย

DJSI ถือเป็นดัชนีวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดำเนินการโดย S&P Global โดยพิจารณาจากผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมทั้งความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนได้อย่างยั่งยืน