KC เผย “สันติ ปิยะทัต” ลาออกเอ็มดี ปัญหาสุขภาพ-ติดภารกิจ

HoonSmart.com>> บอร์ด “เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้” รับทราบ “สันติ ปิยะทัต” ลาออกจากตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ” เพื่อรักษาสุขภาพและติดภารกิจอื่น มีผล 30 พ.ย.65 ตั้ง “พงษ์ศักดิ์ มงคลรัตน์” แทน

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2565 รับทราบการลาออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของนายสันติ ปิยะทัต เนื่องด้วยเหตุผลเพื่อรักษาสุขภาพและติดภารกิจอื่น โดยให้มีผลตั้งวันที่ 30 พ.ย.2565 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้นายพงษ์ศักดิ์ มงคลรัตน์ ทำหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการเป็นการชั่วคราว ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ นายสันติ ปิยะทัต ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของนายสันติ ปิยะทัต จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ทำหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการเป็นการ ชั่วคราวที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการนั้น ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือนแล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์