BLA กำไรร่วงเหลือ 942 ล้านบ. เบี้ยประกันภัยรับปีแรกโต 51%

HoonSmart.com>>กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เผยงบไตรมาส 3/65 กำไรลดลง 20%เหลือ 942 ล้านบาท มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำนวน 2,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51%  เบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 10,437 ล้านบาท บริษัทยังคงดำเนินงานตามทิศทางที่กำหนดไว้ใน 3 ปี มุ่งธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่าน 5 มิติหลัก  เดินหน้าพัฒนาช่องทางขายผ่านพันธมิตรต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 3/2565 มีกำไรสุทธิ 942 ล้านบาทหรือ 0.55 บาทต่อหุ้น ลดลง 20% เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ  1,180 ล้านบาทหรือ 0.69 บาท รวม 9 เดือนปีนี้กำไรทั้งสิ้น 2,932 ล้านบาทหรือ 1.72 บาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,922  ล้านบาทหรือกำไรหุ้นละ 1.71 บาทในช่วงเดียวกันปีก่อน

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เปิดเผยว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม   344,517 ล้านบาท ณ  วันที่ 30 ก.ย.2565 ลดลงจากสิ้นปี 2564 ที่ 0.8% กำไรลดลงเหลือ 942 ล้านบาท จากการลดลงของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ลงทุน โดยสินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุดคือ 94% ด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน ที่ระดับ 363% ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้าที่ 364%

บริษัทยังคงดำเนินการตามทิศทางธุรกิจที่กำหนดไว้ใน 3 ปี คือ ปี 2565-2567 ในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่าน 5 มิติหลัก ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ ที่เน้นการให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ มิติด้านความมั่งคั่ง ที่เน้นตอบความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์และประกันควบการลงทุน มิติด้านดิจิทัลที่รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต ด้านช่องทางการขาย ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของช่องทางและเน้นการขยายช่องทางเพื่อให้ครอบคลุมโอกาสทางการตลาด และมิติด้านความรับผิดต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตบนรากฐานที่มั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในด้านเศรษฐกิจ บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนการเงินและสุขภาพอย่างรอบด้าน ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทสนับสนุนการทำ Carbon Footprint of Organization (CFO) และ ด้านสังคม บริษัทให้ความสำคัญในการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความจำเป็นในเรื่องการวางแผนการเงิน ด้านการกำกับกิจการบริษัทส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 บริษัทเริ่มแคมเปญสื่อสารโฆษณา “ประกันสุขภาพที่ใส่ใจคุณ” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการให้บริการที่เป็นเลิศสำหรับผู้เอาประกันทุกคน ด้วยความใส่ใจทุ่มเทของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นทำประกัน จนสิ้นสุดกระบวนการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยต่างๆ ในช่องทางธนาคาร บริษัททำการตลาดผ่านแบบประกันสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ ซิมเพิล และ เกนเฟิสต์ เกนเฟิสต์ 424 (มีเงินปันผล) และในส่วนของช่องตัวแทน บริษัทผลักดันการสร้างและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ผ่านโครงการรับรองรายได้ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพทีมงานขายอย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาช่องทางการขายผ่านพันธมิตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง