ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ออก-เสนอขายหลักทรัพย์ของ SME

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงประกาศเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อให้ส่งเสริมการระดมทุนของภาคเอกชนมากขึ้น และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของผู้ลงทุนมากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการระดมทุนในวงแคบสำหรับ SME หรือ PP-SME* เพื่อให้ส่งเสริมการระดมทุนของภาคเอกชนมากขึ้น โดยเปิดให้บริษัทจำกัดที่มีขนาดเกินกว่า SME ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม SME (เช่น บริษัทที่มีรายได้เกินกว่า 300 ล้านบาท สำหรับธุรกิจภาคการค้าและการบริการ) สามารถระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัดได้เช่นเดียวกับกรณี SME พร้อมกับกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น เช่น กิจการต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงถ้อยคำในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของ SME ให้สอดคล้องกับนิยามผู้ลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวกับการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเรียกว่า นิยามผู้ลงทุนกลาง สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันกิจการที่ต้องการเงินทุนก็มีโอกาสเข้าถึงช่องทางระดมทุนที่เปิดกว้างมากขึ้น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของ SME ซึ่งมีการปรับปรุงตามที่กล่าวข้างต้นได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การเสนอขายแบบ PP–SME ถือเป็นทางเลือกในการระดมทุนหนึ่งสำหรับกิจการที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่ง SME สามารถออกหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนได้ในวงจำกัด โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูล (filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

สำหรับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง กำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 https://publish.sec.or.th/nrs/9265p_r.pdf