STGT ปลื้มหุ้นกู้ Green Bond ยอดจองทะลุเป้า 2.39 เท่า

HoonSmart.com>> “ศรีตรังโกลฟส์” ประกาศความสำเร็จออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ครั้งแรก ผสานความเชี่ยวชาญ “แบงก์กรุงศรี” ในการจัดจำหน่าย นักลงทุนให้การตอบรับอย่างท่วมท้น จองทะลุเป้าหมายกว่า 2.39 เท่า ปิดยอดขาย 1,500 ล้านบาท

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ เสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investors and/or High Net Worth Investors) มูลค่าเสนอขายรวม 1,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่บริษัทตั้งเป้าหมายในการเสนอขายหุ้นกู้ที่ 1,000 ล้านบาท เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT กล่าวว่า การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ครั้งแรกของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุน อาทิ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร และสหกรณ์ โดยมียอดจองเกินกว่าเป้าไปกว่า 2.39 เท่า การตอบรับจากนักลงทุนที่ดีในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของนักลงทุน โดยความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ในครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมแนวคิด “Clean World Clean Gloves” ของบริษัทฯ ในการส่งมอบสินค้าคุณภาพและร่วมดูแลโลกไปพร้อมกัน

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) กล่าวว่า กรุงศรีมีความตั้งใจในการสร้างการเติบโตด้าน ESG Finance อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ และในครั้งนี้กรุงศรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ STGT และได้นำเสนอความเชี่ยวชาญของเราในการสนับสนุนการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งการที่หุ้นกู้อายุ 10 ปี ในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างสูง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความแข็งแกร่งของ STGT ทั้งในด้านผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ทั้งนี้ กรุงศรีพร้อมจะสนับสนุนและร่วมมือกับ STGT เพื่อส่งเสริมการสานต่อพันธกิจของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้ STGT ออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อลงทุนและ/หรือชำระคืนหนี้เดิม (Refinance) ในบางส่วนหรือทั้งหมด ของโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งได้เริ่มลงทุนในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวันเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยของบริษัทมีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) โครงการด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy), 2) โครงการด้านการป้องกันและจัดการมลพิษ (Pollution Prevention and Control), 3) โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency), 4) โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างยั่งยืน (Sustainable Water and Wastewater Management) และ 5) โครงการด้านการขนส่งที่สะอาด (Clean Transportation)

หุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยในครั้งนี้บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.97% ต่อปี มูลค่า 550 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.91% ต่อปี มูลค่า 400 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี มูลค่า 550 ล้านบาท และกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้, ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้, และนายทะเบียนหุ้นกู้