VGI ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI ปีที่ 2

HoonSmart.com>> บริษัท วีจีไอ ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มบริการ (Services) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัท วีจีไอ (VGI) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) Marketing โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจที่หลากหลาย ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มบริการ (Services) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การันตีความสำเร็จของบริษัทที่ยึดมั่นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ตลอดจนการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอมา โดยในปีนี้บริษัทฯ ยังคงรักษามาตราฐานของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างดี มีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินผ่าน 50% ในทั้ง 3 มิติข้างต้น และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดไว้

คุณเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ กล่าวว่า การที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ มีความรวดเร็วในการปรับตัวและตอบรับทันเทรนด์กระแสโลกอยู่เสมอ เพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ควบคู่กับการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน พร้อมเผชิญกับทุกความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยแผนการบริหารจัดการรองรับประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยที่ตอกย้ำความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน และการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบอีกด้วย