ITNS แถลงความพร้อมเข้าตลาด mai ต.ค.นี้

ITNS พร้อมเข้าเทรดตลาด mai ต.ค.นี้

สมชาย อ่วมกระทุ่ม (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นาตยา นันทวนิช (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม (ITNS) และ รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ถ่ายภาพร่วมกันในงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ของ ITNS

สำหรับ ITNS ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) หรือ SI พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการให้เช่าอุปกรณ์ โดยจะใช้ชื่อย่อในการเข้าจดทะเบียนว่า “ITNS” คาดเข้าเทรดได้ภายในเดือนตุลาคมนี้