“คารี่ ออโตโมทีฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด”เก็บหุ้น TKT เพิ่ม 32.2139%

HoonSmart.com>>”คารี่ ออโตโมทีฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด”ได้หุ้น TKT มา 32.2139% หลังการได้มา คิดเป็น 38.9931% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา(แบบ 246-2)หุ้นของ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม ่(TKT)โดย คารี่ ออโตโมทีฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 32.2139% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 38.9931% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ