ผู้ถือหุ้น JAS เทคะแนน 97% อนุมัติขาย TTTBB-JASIF ให้ AIS

HoonSmart.com>>”จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล”เผยผู้ถือหุ้นไฟเขียวให้ขายหุ้นบริษัท ทริปเปิ้ลทีบรอดแบนด์ 99.87% และขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน  19.00%  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,420 ล้านบาทให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ในกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส แต่ยังจบ ต้องรอผลประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ JASIF 18 ต.ค. และผ่านการอนุมัติจากกสทช.

นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องและการมอบอำนาจการดำเนินการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,297,976,587 หุ้น เห็นด้วย 5,149,909,316 เสียง คิดเป็น 97.2052%
ไม่เห็นด้วย 148,015,271 เสียง คิดเป็น 2.7938% งดออกเสียง 52,000 เสียง คิดเป็น 0.0009% และบัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ JAS จะขายหุ้นบริษัท ทริปเปิ้ลทีบรอดแบนด์  (TTTBB) จํานวน 7,529,234,885 หุ้น สัดส่วน 99.87% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าประมาณ 19,500 ล้านบาท และขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จํานวน 1,520 ล้านหน่วย สัดส่วน 19.00% ในราคาหน่วยละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 12,920 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,420 ล้านบาทให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสหรือ AIS (ADVANC)

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการอนุมัติให้ AWN ในกลุ่ม AIS สามารถเข้าทำรายการซื้อ TTTBB และ JASIF ได้ แต่ยังต้องติดตามการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ JASIF ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 ต.ค.2565 รวมถึงยังคงต้องผ่านกระบวนการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.