PTG คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 65”

PTG คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 65”  ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (PTG)  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565  (Human Rights Awards 2022)” ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ระดับดี ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ นำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน

รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่น ๆ นำไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อความเสมอภาค เท่าเทียม และเสริมสร้างสังคมแห่งในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน โดยมี นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ที่ผ่านมา PTG ได้นำหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและกฎหมายของประเทศ มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานในการบริหารธุรกิจของบริษัท ที่ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ตั้งมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ

PTG รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติ ที่ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565” โดยบริษัทฯ  พร้อมเป็นต้นแบบที่ดีให้กับองค์กรอื่น ๆ ตลอดจนการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้และขับเคลื่อนการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป “ ดร.วัลภา กล่าว