GPSC กู้สินเชื่อสีเขียว SMBC วงเงิน 185 ล้านดอลลาร์ ขยายพอร์ตพลังงานสะอาด

HoonSmart.com>> GPSC – SMBC ลงนามสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) วงเงิน 185 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุสัญญา 10 ปี ปักธงขยายการลงทุนพลังงานสะอาด เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในพอร์ต ตามเป้าหมายการเติบโตมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตรวมในปี 73 สอดรับกลยุทธ์ 4S พัฒนาโครงการพลังงานแห่งอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า วันที่ 13 ก.ย. 2565 บริษัทจีพีเอสซี ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด (GPSC TC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มที่ GPSC ถือหุ้น 100% ได้ลงนามสัญญากับธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชัน (SMBC) โดย Mr. Tetsuro Imaeda, Senior Managing Executive Office Co-Head of Global Banking Unit, SMBC เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) ซึ่งนับเป็นวงเงินสินเชื่อสีเขียวครั้งแรกของกลุ่ม ปตท. ในการสนับสนุนสินเชื่อรูปแบบดังกล่าว วงเงิน 185 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพื่อดำเนินโครงการพลังงานสะอาดในอนาคต

สำหรับความร่วมมือทางด้านการเงินในครั้งนี้ มุ่งเป้าสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ S2: Scale-up Green Energy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ หรือ 4S Strategy (S1: Strengthen and Expand the Core การสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมขยายการให้บริการในธุรกิจหลัก ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต S2: Scale-up Green Energy การเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด S3: S-Curve & Batteries การพัฒนานวัตกรรมพลังงานและธุรกิจแห่งอนาคต และ S4: Shift to Customer-centric Solutions บริการโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค โดยใช้นวัตกรรมพลังงานทั้งโรงไฟฟ้าหลักและโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก) ที่มุ่งขับเคลื่อนให้ GPSC ก้าวสู่การเป็นบริษัทฯ ชั้นนำด้านนวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืน 1 ใน 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง GPSC มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในพอร์ตการลงทุนให้มีสัดส่วนมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตรวมในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2573 ที่สอดรับกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงทิศทางพลังงานโลกและแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ของไทยที่มุ่งไปสู่พลังงานสะอาด และเดินสู่เป้าหมาย Net Zero เพื่อลดภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“นับเป็นความสำเร็จของกลุ่ม GPSC ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก SMBC อันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแสวงหาโอกาสด้านการลงทุนด้านพลังงานสะอาด และมีฐานะทางเงินที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ในการเดินหน้าแผนทางธุรกิจด้านพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมา GPSC มีการลงทุนในโครงการพลังงานทางเลือกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (PDP 2565) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแผนพลังงานชาติ ที่จะแล้วเสร็จในปี 2565 โดยมุ่งเน้นทิศทางการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นอีกด้วย” นายวรวัฒน์กล่าว