บลจ.กรุงศรีเสิร์ฟ 3 คู่หู SSF/RMF หุ้นตปท. เสริมแกร่ง เพิ่มศักยภาพเติบโต

HoonSmart.com>>บลจ.กรุงศรี เสนอขาย SSF/RMF ใหม่ 3 คู่เสริมความแข็งแกร่ง พร้อมเพิ่มศักยภาพการเติบโตของพอร์ตควบคู่กับสิทธิลดหย่อนภาษี คัดสรรจากกองทุนฮิต “KFCMEGA” ลงทุนหุ้นเมกะเทรนด์ของจีน “KFESG” 3 ธีมลงทุนยั่งยืน พร้อม “KFVIET” หุ้นเวียดนาม เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 6 – 12 ก.ย. 65

สุภาพร ลีนะบรรจง

นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี  เปิดเผยว่า บริษัทเปิดเสนอขายกองทุน SSF/RMF ใหม่ 3 คู่ รวม 6 กองทุน ซึ่งคัดสรรมาจากกองทุนรวมที่มีศักยภาพในการเติบโต มีธีมการลงทุนที่เหมาะสมกับการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบันและมีแนวโน้มเติบโตไปกับอนาคต คือกองทุน KFCMEGA, KFESG, KFVIET เพื่อเพิ่มทางเลือกในการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศ และสร้างโอกาสให้พอร์ตเติบโตในระยะยาวไปพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สำหรับกองทุน KFCMEGASSF และ KFCMEGARMF กองทุนหลักคือ KFCMEGA กระจายการลงทุนใน ETF ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเมกะเทรนด์ในจีน ครอบคลุมการลงทุนในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยของจีน บริษัทเทคโนโลยีของจีนซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลกทั้งหุ้นที่จดทะเบียนในตลาด A-shares, H-shares และ ADRs พลังงานทางเลือก รถยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ ซึ่งล้วนแต่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว ถือเป็น ธีมการลงทุนที่เป็นเมกะเทรนด์และมีแนวโน้มเติบโตได้อีกหลายเท่าจากปัจจุบัน

กองทุน KFESGSSF และ KFESGRMF มีนโยบายลงทุนใน AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (กองทุนหลัก) เน้นลงทุนในธุรกิจที่มีแนวทางสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยคัด 3 ธีมการลงทุนหลักที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ สุขภาพ และการเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียม เช่น การศึกษา การเงิน ไอทีและการสื่อสาร

ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติมี 193 ประเทศให้ความร่วมมือและคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนสูงถึง 90 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนสำหรับการเติบโตในระยะยาวกับธีมแห่งความยั่งยืน

ในส่วนของกองทุน KFVIETSSF และ KFVIETRMF ลงทุนผ่านกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ (KFVIET) ที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Fund of Funds โดยผสมผสานการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนทั้งในกองทุนแบบ Active และ Passive เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุด นอกจากนี้เวียดนามยังมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดี ค่าเงินดองมีเสถียรภาพสูง เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก และมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้รับแรงสนับสนุนจากการบริโภคในประเทศ มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ เป็นฐานการผลิตสินค้าที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ของโลก รวมทั้งมีการลงทุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ตลาดหุ้นเวียดนามยังมีโอกาสเข้าสู่ MSCI Emerging Market ภายในปี 2025 ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นเวียดนามอีกด้วย

“SSF/RMF ทั้ง 3 คู่คัดสรรมาแล้วว่าเหมาะกับเป้าหมายการลงทุนระยะยาวของผู้ที่ไม่ได้ต้องการเพียงสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเดียว แต่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนด้วย เพราะเป็นกองทุนที่เน้นหุ้นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตไปได้ไกลในอนาคต” นางสุภาพร กล่าว

สอบถามเพิ่มเติมพร้อมขอข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ www.krungsriasset.com หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ทั้งนี้ SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม | RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับ KFCMEGASSF และ KFCMEGARMF มีนโยบายลงทุนกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือย จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

KFESGSSF และ KFESGRMF มีนโยบายลงทุนใน AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง และป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)

KFVIETSSF และ KFVIETRMF มีนโยบายลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ (KFVIET) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก