บลจ.บัวหลวงเฉือนขาย BLA ออก 12 ล้านหุ้น เหลือถือ 4.4059%

HoonSmart.com>> “บลจ.บัวหลวง” เฉือนขายหุ้น “กรุงเทพประกันชีวิต” (BLA) ออก 12 ล้านหุ้น กว่า 0.7027% ยังถือหุ้ในพอร์ต 4.4059%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จำนวน 12,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.7027% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 75,233,680 หุ้น หรือคิดเป็น 4.4059% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ