BANPU ไฟเขียวปันผล 45 สต. XD 14 ก.ย.ผลตอบแทนครึ่งปี 3%

HoonSmart.com>>”บอร์ดบ้านปู” อนุมัติจ่ายเงินปันผลกลางปี 65 หุ้นละ 0.45 บาท มากกว่ากลางปีก่อนที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น 0.20 บาท/หุ้น 

บริษัท บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 15 ก.ย. และขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 14 ก.ย. กำหนดจ่ายเงินวันที่ 30 ก.ย.2565

ทั้งนี้เงินปันผลคิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 3.10% เทียบกับราคาหุ้น BANPU ปิดที่ 14.50 บาท  และให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่ากลางปี 2564 ที่หุ้นละ 0.20 บาท